Research Notes‎ > ‎

Genetics

Badwal , Pabla #2 : R-M207
Badwal#2, Gill (Jat) : J-M241  (more reliable for Badwal)
Banga, Chhibba (Mohyal Brahmin): R-Y7
Banwait, Malik (Jat) : H-M69 
Banwait #2 , Bhimbh, Bansal (Baniya) -R-M417
Bassi (Jat): L-M27
Banwait # 3: H-Z5868
Bhela - H-M2914
Bola, Khokhar (Muslim Rajput), Nijjar (Jat), Kahlon (Jat) : R-Y6 
Bola #2, Dadwal (Other Rajput), Bal (Jat), Jhutty (Jat) : R-Y7
Bola #3 : J-L26
Bonsor, Gupta (Baniya), Sidhu (Jat) , Dhaliwal (Jat) : R-L295
Chawla (Arora): R-M479
Cheema (Jat), Dhadwar (Jat) : R-M512
Chera: G-Z30503
Chopra (Khatri) - Q-L275
Dhak-  R-L266
Dhami (Jat) : H- Z5868
Dhamrait, Deh,  Galhan ( Gahlan?) , Sandhu (Jat), Gill (Jat), Gillan (Jat/Arain) - L-M357  
Dhanota: H-Z14258
Dhanota #2, Mangat (Jat) : H-M52
Dhanota # 3: H-M69
Dosanjh (Jat) : J - M68
Dulku: Q-L275
Gahunia: R-Y7
Gehlan #2 , Grewal (Jat), Sangha (Jat) : L-M22 
Gehlot (not a Saini; caste group unknown) : H-Z14258
Gidda: Q-L205.2
Gidha  (Gidda #2): Q-L940
Gill (Jat) # 2 : J1a1 (source unreliable)
Kaloti, Dhoat (Jat), Bhattacharya (Bengali Brahmin) : J-M172
Malhotra (Khatri): R-M512
Mundra: R-Z93 
Nanua : R - Z94
Oghra- T-M70
Pabla, Sharma (Brahmin): R-L266
Sandhu (Jat) # 2: L-M20
Sheena: Q-L205.2
Tatla: R-L266
Taunk: R-Y7 
Tumber: L-M27
Virk (Jat): L-M2481

================

Notes: 

R1a Subclades: R-Y6, R-Y7 , R-Z93, R-M417
R2 Subclades: R-L266
R :  R-M207, R-L295

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

mtDNA

D4j1a
H13a
H13a2a
J1b
J1b1a
M
M3
M3a
M30
M30b
M33
M35b
M35c
M38c
M3a1
M3a2
M4b1
M4-64
M40_62
M52
M54
M6
M64
R
R0
R30b1
R5a2
R5a2b
R6
U1a1
U2
U2a
U2b
U2c
U5a1
U5b1b
U7
W4
W6

N=39

Haplogroup                 Percentage
D 2.56%
H 5.13%
J 5.13%
M 46.15%
R 15.38%
U 20.51%
W 5.13%
100.00%