Research Notes‎ > ‎

96 Kuli Maratha Clans

1) Ahirrao (Aahirraw):- Clans, Line, Surnames:- Akantak,Akral,Akaral,Ameer,Aamale,Aaraj,Aatole,Akante,Adhauo,Awaghad,Armale,Aakhar,Aadan, Edhate,Erwe,Akare,Ade,Akhande,Araw,Kathale,Karnale,Gangale,Gubre,Dhime,Ghodchadhe, Ghokhale,Charhate,Cherpe,Jaggethe,Jagdumbare,Jagbhand,Jangle,Junghare,Junde,Juwware, Zadokar,Tale,Tole,Daware,Dabre,Dature,Domne,Dhakne,Padwe,Padpathe,Padole,Pannase,Balee, Prokatat,Balia,Bhilkar,Bhusgale,Mulmule,Shire,Shimre,Haipkar,Date. (Total 58)

2) Aangra:- Clans, Line, Surnames:- Akhatyar,Akhil,Amankar,Awakale,Aatkad,Aarsood,Aasood,Aakhade,Andhare,Andhak,Erkhade,Esankar, Ethakare,Ethale,Kankrale,Karande,Karnale,Kadale,Gadrarw,Gandharwa,Ghodtale,Chanchal,Chatpate, Chabukswar,Chatap,Janjal,Jawjal,Janjeere,Jatadharee,Haghane,Jathe,Janghale,Jatabhare,Tipre,Ladhe,

Watane,Sabkal,Sawkal,Sawai,Sadar,Tumane,Tushar,Tridoshi. (Total 45)

3) Aangan (Aangane):- Vansh:- Surya vansh or Solar clan, Throne kingdom:- Palashika (Halsee in Karnataka state),Throne, Canopy(Chatra), Sign (Nishan), Horse (Varu):- Red, Sun on Flagpole, Clan goddess(Kuldaivat):- Bhavani, Clan object (Devak):- Kalamb or Ketak, Guru:- Durvas, Gotra:- Kadam, Veda:- Rugveda, Mamtra:- Treepad Gayatri mantra. Clans, Line, Surnames:- Aangan,Alaspure,Awole,Adshul,Aswale,Awate,Agarkar,Angrakhe,Uttam,Utpadak,Uoogal,Uoornale,

Upre,Usane,Udhal,Udhawe,Kanoj,Karale,Kalane,Kinge,Gaoorkhade,Gandhi,Gulab,Gholap,Chatte,Chattis, Chakate,Chichor,Chote,Jaghane,Jagjal,Janthe,Janchare,Jadnawal,Budhe,Budh,Mehkare,Randhaeer,

Ranjeet,Lahane,Wale,Salwe,Tahane,Talkat,Talghate,Saoorkar. (Total 47)

4) Engale (Ingle):- Vansh: - Bramha vansh, Throne kingdom: - Mahinagar and Ayodhya(Uttarpradesh state), Throne:- Yellow, Canopy:- Yellow. Sign (Nishan):-Yellow, Horse (Varu):- Yellow, Hanuman on Flagpole, Clan god (Kuldaivat):- Bramhanath, Clan object (Devak):- Kamal (Lotus flower), Guru:- Bharadwaj, Gotra:- Chulkee, Veda:- Yajurved, Mantra:- Gayatri Clans, Line, Surnames:- Agochar,Arwad,Atkare,Aalsure,Ambreesh,Enjalkar,Endhale,Elamkar,Ene,Edhale,Etkhade,Othambe, Oraskar,Kasoorkar,Kanije,Kamble,Khadse,Gaiphane,Chikte,Chinchoke,Chimote,Chimte,Choudhari, Chitins,Jagdal,Jabidare,Jabr,Jangle,Topple,Topkar,Dukrul,Dhumale,Dhepe,Niranjan,Janprawade, Janmakhode,Janmapashe,Japmale,Tryambake,Pore,Pote,Mate,Mandlik,Matikhaye,Repe,Reche,Rekhe, Sagne,Hingre. (Total 51)

5) Kardam, Kadam:- Vansh:- Surya vansh alias Solar clan, Suryavanshi king Kadam, City:- Kedar (Kandahar city in Modern day Afhganistan nation) Second Throne Vanwas (In Karnataka State) third throne Palshika(Halsi in Karnataka State) fourth kingdom Gopapattan(Goa state in India), Throne:- Red, Sign:- Red, Horse:- Red, Sun on flagpole, Clan goddess (Kuldaivat):- Tuljabhavanee, Clan object (Devak:- Gold(Sone), Halad, Ketak or Kalamb, Guru:- Duvrasrushi, Gotra:- Kadam, Veda:- Rugveda, Mantra:- Gayatri mantra Clans, Line, Surnames:- Thakur(Shivaji rewarded Thakur surname to Kadam),Akhand,Akhade,Aghate,Aawanle,Kajle,Kawale,Kalamb,Kalge,Kalak,Karle,Kanwa,Kalpadrupam,Kuwal, Kulkarni,Kolhe,Khadupe,Gagul,Gatode,Ghade,Ghode,Ghorde,Jayjune,Doijad,Takte,Taktake,Takdewade, Dewar,Dhadshirke,Dhukate,Dhutre,Dhul,Dhudhad,Nawre,Nupre,Wadke,Ghame,Bares,Balekar,Barbudhhe,Birath,Bobsate,Borate,Bother,Bhase,Bhalekar,Mise,Miraslagde,Munge,Mahipal,Raigade,Warade,Banwe, Sogde,Hire,Nupure,Nhyre,Bal,Mungale,Rangnakar,Gate. (Total 62)


6) Kale:- Clans, Line, Surnames:- Awasare,Apse,Amaldar,Aatmande,Aathawle,Ambole,Kalakunbi,Kalamore,Kalbhairaw,Kalsarp,Kal, Kamble,Kawde,Kajalkar,Kurup,Kunchmkar,Kotwal,Kalmegh,Kalbhoj,Kalke,Khanderao,Khanjeere,Dapre,Tathade,Tekhe,Jabane,Jambe,Jayant,Jaypatre,Telharkar,Dane,Barsakade,Bobde,Bhambere,Rothe,Badskar,Shitre,Waked. (Total 39)

7) Kakde:- Clans, Line, Surnames:- Amalpure,Aawtarkar,Aepatdar,Ongal,Ongale,Angmode,Karjbhanjne,Kardhamare,Kahurkar,Kature, Karekar,Kawine,Kanherkar,Kelkar,Gore,Gode,Jage,Jange,Jagre,Jache,Dikkar,Damre,Dahane,Dalmale, Dahule,Bawner,Badalkar,Sayande,Beejwade,Bijagare,Arandkar. (Total 32)

8) Kokate:- Clans, Line, Surnames:- Ambone,Ambate,Ambatkar,Karket,Kadaskar,Karnatake,Kanfhade,Kedhe,Kaikadi,Kotyadhish,Kolse,Koranne,Kolne,Jatmukhatyar,Jatyandha,Jabhade,Jarte,Jetherao,Dhole,Dhage,Bachal,Bonde,Mantkar, Meghe,Warne. (Total 26)

9) Khandagale:- Clans, Line, Surnames:- Awadhiye,Awtare,Kothari,Kothiwan,Kalpande,Khade,Khedkar,Khelkar,Khupshe,Khushamate,Chopde, Jagdewrai,Jatane,Jate,Jikka,Jitkhor,Thombre,Jiddakhor,Dahake,Dike,Doles,Dibre,Dhomsode,Patangrao, Pujari,Patharkar,Payole,Palote,Patkar,Piple,Bawne,Pachkor,Bodade,Mukund,Raipure,Wakhare, Wakhwakhe,Watsaraj,Sonone,Hage. (Total 41)

10) Khadtare:- Clans, Line, Surnames:- Aadkine,Kalmkar,Kohle,Kesarkar,Khillare,Kharal,Khandar,Jibhle,Jineshwar,Chingare,Juyte,Jugle,Dhake,Nakhate,Namale,Nakaskar,Zurmane,Zulne,Zole,Namalkar,Nartar,Nistane,Nilkhan,Pawhare,Parwan, Pimpalshende,Patre,Puralkar,Payghan,Pachmohor,Paraskar,Pahpal,Pachbhai,Pardhee. (Total 35)


11) Khaire:- Clans, Line, Surnames:- Aoudumbar,Aourangpure,Karkude,Kating,Knothole,Karu,Khedule,Khairnar,Take,Tapore,Tawale,Dikale,Dawhale,Dakhore,Dakhare,Dighol,Dakule,Dikkar,Damre,Zake,Dharange,Junwate,Junnare,Junwade,Jepale,Dhawas,Dhandhare,Nafhade,Nale,Nehte,Parkhee,Banweer,Barkad. (Total 36)

12) Gawhane:- Clans, Line, Surnames:- Aale,Aade,Kasar,Kamole,Kongre,Khandole,Khadkakar,Galraha,Legarmale,Gawal,Joge,Jogwekar,Jote, Jauooli,Tekade,Zadmode,Zadekar,Zabde,Tadaha,Takare,Dang,Dikre,Dawage,Dhakulakar,Nabhade,Pawle,Panghate,Paoolbudhhe,Pire,Bagar,Wanshwar. (Total 32)

13) Gujar (gurjar):- Clans, Line, Surnames:- Aakarn,Aaglawe,Kalokar,Kandekar,Kite,Kotharkar,Khakre,Gangthade,Gujrathee,Khase,Khaserao,Gujar, Gurjar,Gumaste,Zarke,Zallar,Zingte,Zinzote,Zigte,Zirmire,Dagre,Dhafh,Dakhode,Danger,Naykawad, Batharawar,Badare,Bulke,Bawiskar,Bolke,Magarmak. (Total 32)

14) Gaikawad (Gaykawad):- Kingdom:- Ayodhya, current kingdom Badoda or Baroda or Vadodara (In Gujratha state), Throne:- Twain colour(Red and White), Canopy and sign:- Twain colour, Horse:- White, moon on falagpole, Clan goddess:- Bhavani, Clan object (Devak):- Panchapallava(Five leave), Guru:- Vashishtha, Gotra:- Kalmukh, Veda:- Yajurveda, Mantra:- Gayatri mantra. Clans, Line, Surnames:- Achal,Achah,Awadhani,Asure,Adsure,Karmat,Kanle,Kawde,Karjaree,Kanjan,Kapalfhode,Kasare,Karkar,Kahar,Kanade,Kanta,Katle,Kanhe,Kirkire,Kithe,Kode,Khare,Khapde,Garade,Gadoor,Ghadhawe,Gayke, Gaykee,Chandre,Gawal,Chkrawartee,Chakrapanee,Chkrawak,Jajwaly,Jadoogeer,Jachak,Jire,Joon,Zile, Tiwte,Dige,Dukre,Dhiwar,Dhore,Talwale,Takte,Tagnaledatar,Datare,Duranga,Dewle,Dhagad, Dhagdhamale,Dhare,Dhundupal,Nakhare,Nawate,Nanwar,Nagte,Patait,Padkar,Padsare,Pawed,Padpar, Patre,Palkar,Pure,Pendhare,Fhade,Badwe,Fhakadpale,Bama,Banasur,Bender,Belwade,Ghodke,Bhadkambe,Bhamate,Bhate,Madkar,Marathe,Mahale,Madke,Margath,Mahalunge,Mhasik,Wairkar,Maral,Mabhale, Morkar,Mase,Manse,Mare,Mhatare,Murkar,Mulke,Mene,Mengune,Mode,Rage,Rangole,Rande,Rodke, Lagad,Langde,Lokre,Waidya,Shankh,Shiwne,Shewde,Sansale,Sawale,Sarad,Sarte,Satag,Saple,Surkhe Sonawde,Hajare,Hame,Hamale,Hadke,Hoke,Dhage,Dhadak,Dhananjay. (Total 129)

15) Ghatge:- Throne kingdom:- Ayodhya (In Uttarpradesh), Throne and Sign:- Twain colour, Horse:- White, Moon on Flagpole, Clan god:- Prabhakar, Clan object (Devak):- Panchapallav, Guru:- Vashishtha, Gotra:- Kalmukh, Veda:- Yajurveda, Mantra:- Gayatri mantra . Clans, Line, Surnames:- Karante,Kapale,Karkre,Kapse,Kharate,Gathol,Gawde,Gad,Gaderao,Gonde,Godbole,Ghaw,Jogee,Joggle, Janorkar,Taksale,Tidke,Diwekar,Thigle,Dharpal,Nasade,Patade,Pate,Bede,Bhodure,Markale,Malode, Mahurkar,Mhaisane,Mankar,Badeer,Shele,Shendade,Sangwi,Sagne,Sakhale,Tangsal. (Total 38)

16) Chavan:- Vansh:- Somvansh, Somvanshi king Chavan, City:- Mewad and Avanteepuree(Rajastan state), Throne colour:- White colour,Canopy(Roof,Umbrella):- White clour, Sign colour:- White colour, Horse:- White colour, Moon on Flagpole, Clan goddess:- Jwalamukhee Bhavani, Clan object (Devak):- Vasundree Vell,Halad,Gold,rui,or Kalamb, Guru:- Vshishtha, Gotra:- Chavn, Veda:- Rugveda,Treepad Gayati Mantra. Clans, Line, Surnames:- Aatle,Esapute,Pachpute,Kabhandh,Kanojiya,Karkre,Kisab,Kaspale,Kalbhar,Kapde,Karbharee,Kedar,Kharkhare, Kharpate,Khartope,Khandekar,Khamkar,Khulale,Gund,Dhagdh,Chandawle,Dang,Dhaphale,Dhawle,Dhakle, Titway,Tibe,Tegle,Topsule,Tablkar,Thorad,Dare,Dhahibe,Dalpate,Dusing,Dewge,Dhadam,Dhopte, Parthe,Parwarkar,Phalke,Phage,Bache,Warge,Bhandare,Bhaykar,Bhalsinh,Bhonwar,Bhoyar,Bhorrdar, Randiwe,Langthe,Lotankar,Wadkar,Sinab,Hawle,Dhipule,Takwe,Dagde,Dangle,Data,Dhadpade,Dhadote,Dhekre. (Total 66)

17) Chalukya(Chalke):- Throne kingdom:- Badami (In Karnataka state ) and Kalyan, Sign, Canopy,Horse And Throne colour:- Dhawale, Ganpati on flagpole, Clan god:- Khanderaw, Clan object (Devak):- Umbar or Shankh, Guru:- Dalbhyarusee, Gotra:- Chalukya, Mantra:- Gaytri mantra Clans, Line, Surnames:- Anang,Aditya,Endalkar,Khamble,Khandare,Khandane,Gujare,Chle,Chulkee,Chudamanee,Chaure, Chaurange,Chaube,Jawle,Jagl,Dubal,Dhisle,Dagne,Nilwarna,Bangal,Babar,Bendale,Bhadane,Bhawr, Mayor,Rannwre,Wakka,Leegar,Wale,Shakswant,Sanchole,Shekwant,Sonwte,Sokawde,Theche,Thepe,Thokle,Dambre,Dhamale,Dhalpe,Dhabe,Tage,Tagre,Dadhate,Dashakanth,Dhansale,Dhanandhe,Nage,Nable,Nabhe,Natke,Nanwte,Nawde,Nawade,Padhale,Patkre,Patkure,Prabhave,Bakhade,Bgale,Bandsode,Bhangsal,Bhartkhande,Wadskar,Shalotre. (Total 68)

18) Jagtap:- Vansh or Clan:- Somvansh or Moon clan, Somvanshi king Vasusen, City (Nagar):- Bhratpur(Bharatpur in Harayana state in India) , Sign, Horse, Throne, Canopy:- Dhawale, Ganpati on flagpole, Clan god (Kuldaivat):- Khanderaw, Clan object (Devak):- Umbar, Pimpal or Kalamb, Guru:- Dalabhyarukshi, Mantra:- Gayatri mantra Clans, Line, Surnames:- Aawte,Ameere,Etape,Kabre,Katedhar,Kashinde,Kumre,Korde,Korkar,Khambeer,Khambarkar,Gadekar, Chaprakhe,Jakate,Jagjaheer,Jagdeesh,Jagmitra,Zangde,Dhale,Dhisal,Tams,Disrat,Dukh,Durjar,Dombe, Dongarwate,Duble,Devbadle,Dholap,Nagad,Nimse,Pathan,Pathar,Padekar,Padghare,Pade,Padwe,Bawle, Warhate,Yewle,Ransing,Baeed,Walunj,Bayale,Waze,Wisale,Sange,Sabhare,Sagole,Surkar,Dhende,Nave,Navlakhe,Nagshule,Balee,Bahatare,Shamkarna. (Total 58)

19) Jagdale:- Clans, Line, Surnames:- Aghade,Kawas,Karskar,Karinde,Kawlkar,Kireet,Keerdatta,Kochrekar,Khare,Kharkar,Khiratkar,Godbole, Jangam,Jangee,Janjal,Dahage,Dolhare,Denk,Dolkate,Dolekar,Narkhede,Wankse,Bambl,Mirase,Balkar, Tajele,Tatge,Tadge,Dhodhanee,Nagde,Padal,Pant,Patwde,Parag,Burangee,Bhatale,Wikhe,Widehee, Widhoor. (Total 41)

20) Jagdhane:- Clans, Line, Surnames:- Arnaw,Awchitrao,Aachrya,Karankar,Kalchuree,Kitukle,Killedar,Kilor,Korpe,Koyte,Kolatkar,Khadankar, Khirad,Gajre,Jagmak,Jagdhane,Jagl,Zinzurde,Dambale,Dongarkar,Baghel,Bajare,Balskar,Bhakre,Baghel, Tadphade,Tanree. (Total 28)

21) Yadav,Jadhav (Includes 6 Shirke, 5 Tombar, 1 Yadav together total 12 Yadhav alias Yadav):- Guru:- Kaundanya,Clan goddess (Kuldaivat):- Jogeshwaree,City (Nagar):- Mathurapattanam(Mathura in Gujrat state), Dwarawatee, Devgiree (Daulatabad in Maharashtra state), Varangul (Varangal in Andhrapradesh ?), Mantra:- five letters mantra, Canopy:- Yellow, Sign (Nishan):- Yellow, Throne:- Yellow, Horse:- Yellow, Moon on Flagpole,Devak:- Umbar Tree, Veda:- Rugveda, Gotra:- Dhampal Clans, Line, Surnames:- Amrute,Anjire,Adhok,Apradhe,Aware,Aabhare,Upadhyay,Udre,Uooghade,Kabade,Kadlag,Karpate, Kawtuke,Kapot,Kalwar,Kambelkar,Katwate,Kanphate,Kamte,Kukse,Kukur,Kuruwanshee,Kokre,Kauraw,Kharale,Kharsane,Khartade,Khadang,Khambate,Khanzode,Khadwad,Khobre,Garud,Gireeje,Gujwade, Gobre,Gharat,Ghag,Ghogle,Ghone,Chandle,Chatk,Chikeetmak,Chandeep,Chinchote,Chise,Chitte, Chinchal,Chinchole,Chetdeep,Jaswant,Jagpal,Jamb,Jambuwant,Jamdar,Jalandhar,Jalindhare,Jare,Joggle, Tilak,Thunge,Dawlee,Dhawalkar,Dhambe,Dhole,Tanpure,Tagde,Tape,Tapowane,Talwaneekar,Tawte,Tupe,Turinge,Thatte,Darphale,Darne,Dalu,Dhighate,Diwe,Diwse,Didmide,Dune,Dudhneekar,Dewneekar, Devraw,Devdal,Desai,Dharat,Dhampal,Dhund,Dhumak,Dhurandhar,Dhondse,Nand,Nabudddhe,Nanwte, Nagle,Nirmare,Pramde,Parwad,Prabhu,Paharao,Patel,Patwleekar,Pile,Pilunj,Pudhale, Pudharee, Pund, Purohit,Phaniram,Balwant,Balwtar,Bahaddar,Ballal,Basikar,Baleebhdra,Baleeraj,Bartakke,Balherkar,Bute,Bugul,Benkar,Botale,Bother,Botdhare,Bogne,Bhatane,Bhanwase,Bhingarkar,Bhutdhare,Bhongsate,Makhmale,Murudeskar,Madhavman,Ghorpade,Muthbal,Mukul,Mulgawkar,Mothe,Mohre,Yamyaksh, Yashyant,Yadav,Yageet,Yogle,Rajne,Wangal,Warhate,Wadhale,Watode,Watadkar,Wisre,Shewte,Sase, Sawad,Satham,Sangade,Sirbor Alias Sargor,Surte,Suhsen,Sontakke,Senapati,Haygreev,Haygay,Hunge. (Total 169)

22) Thakur,Thakoor:- Clans, Line, Surnames:- Karhal,Kharode,Gadge,Gadgeel,Gore,Gopal,Golandaj,Thakre,Dak(Duck),Dege,Dokhe,Dange,Dhale, Dhoktirtha,Dahe,Dkhare,Baree,Burud,Wrankar,Wardhe,Wardhane,Wararkar,Samarth,Dhumawle,Dhumte,Dhukte,Maker,Mandloi,Satranje. (Total 31)

23) Dhamale:- Vansh : - Bramh vansh alias Yadu vansh alias Haree vansh, Kingdom:- Dwarkapattan, Throne:- Red colour, Canopy:- Red colour, Sign (Nishan):- Red colour, Horse:- Red colour, Rudra on flagpole, Clan god (Kuldaivat):- Vishnu Narayan, Clan object (Devak):- Kadamb, Guru:- Munjanalmunee, Gotra:- Chandale, Veda:- Yajurveda, Mantra:- Gayatri mantra. Line,Clans:- Ajmate,Aale,Uchle,Umbrde,Kathore,Karodikar,Khagol,Khandal,Kharane,Kharag,Khilate,Ganeem,Gane, Gandhe,Gande,Chandrabal,Chitod,Chokhad,Jawre,Jasood,Dhake,Talekar,Dandle,Dandale,Daleem,Nawre,Nigedhe,Pakhare,Bakte,Bakeekar,Bapgare,Burbhe,Bhanwell,Yawle,Dewale,Lande,Waket,Waldkar,Vasand,Shirgadkar,Hirpe,Bakre. (Total 43)

24) Dhamdhere:- Clans, Line, Surnames:- Aghor,Ajatshatra Aadhar,Kirwant,Kirlo,Kirkite,Kirmeere,Khamnkar,Khedekar,Khesipe,Gaydhanee,Gardee,Garud, Dhamdhere,Dhumne,Dhengle,Dhele,Dhoble,Dholam,Dhonghe,Didhade,Dimakhe,Bagde,Bangayade, Burghate,Wanre,Warpade,Wate,Watwate,Wande-Watarkar,Vishal,Warwante. (Total 34)


25) Dhawale:- Clans, Line, Surnames:- Umrao,Karalkar,Kapul,Kasle,Kalebhar,Kuchle,Kuche,Kuchar,Gandgale,Dhawle,Dholsomde,Talware, Dalne,Dawande,Daphedar,Demote,Burange,Ladke,Lawale,Kapoore,Lakudkar,Lahane,Laybare,Nimbe,Likte,Lunge,Lekurwale Lede,Shing,Lubre,Lule,Shinge,Bule. (Total 34)

26) Dhekle:- Clans, Line, Surnames:- Katwane,Kako,Katwde,Kambe,Keertane,Krutant,Killol,Kuthe,Kubde,Gidde,Dhol,Dhekle,Tware,Tatte,Taru,Tupkaree Tetu,Bulbutle,Sapat,Sodgeer,Mad,Hodgeer. (Total 24)

27) Dhone:- Clans, Line, Surnames:- Kaypatee,Kaje,Kurmawanshee,Kuldeepak,Kaumree,Kuhte,Kushwanshee,Kuth,Kusher,Gilorkar,Dhongle,Tahral,Talke,Talmale,Timane,Bukame,Sonwate,Madwee,Mahate.(Total 20)

28) Tayde,Tawde:- Vansh:- Somvansh, Guru:- Vishwamitra, Clan goddess:- Jogeshwari, Throne:- Indor (Madhyapradesh state), Throne colour Dhwala, Sign dhawala, Horse:- dhawala,Gayati mantra, Gotra:- Chavan Clans, Line, Surnames:- Atulbalee,Upase,Urkud,Kitkite,Kombe,Luskase,Garat,Surya,Garekh,Gote,Chandel,Chandereea,Chandrakant Chamchame Chandrabal,Chandanan,Charfkal Chirphule,Jagbhan,Jagdale,Lawal,Jibe,Jeetkar,Jambuk,Janmadagni,Jind,Tanbade,Tilak,Tanbateekar,Tarphade,Tantre,Tugare,Tailing,Tuphane,Diwane,Devrai,Dhumate,Namjade,Nagdev,Nagtilak,Nimit,Bure,Barade,Mandeesar,Murmure,Lote,Mrugwahan,Waghe,Wadhle,Wadade,Sathe,Sangal,Sosate,Hawle,Lobhe,Veerkar.(Total 58)

29) Tonwar, Tuwar:- Vansh:- Suryavansh or Solar clan, Throne kingdom:- Karnatak (Karnataka state in south India), Throne:- Green, Canopy and Sign:- Green, Horse:- Yellow, Hanuman on flagpole, Clan goddess (Kuldaivat):- Jogeshwaree, Devak(Clan object):- Umbar(a kind of tree), Guru:- Parshar, Gotra:- Nikam, Veda:- Yajurveda, Mantra:- Gayatri mantra Clans, Line, Surnames:- Kukde,Kulat,Kukte,Kene,Keche,Kedarne,Gunjwate,Ghumbhar,Tarte,Tawar,Tamte,Tangde,Tigharkar,Turudkar,Tirole,Tinmode,Tulankar,Turwe,Telkhade,Burade,Miratkar,Malpawar. (Total 24)

30) Teje:- Clans, Line, Surnames:- Kuttarmare,Kurmure,Kurkure,Khapne,Khanwilkar,Gawhar,Garpal,Tupt,Ganganaik. (Total10)

31) Thorat:- Clans, Line, Surnames:- Kuwadi,Kurmap,Kumar,Kulwan,Kore,Kuleen,Khandokar,Guhal,Dhamaila,Ghorpade,Tamkhade,Tathe,Tiwkshyekar. (Total 14)

32) Thote:- Clans, Line, Surnames:- Kusumb.Kekne,Kodale,Kothe,Khond,Gaygol,Gudwe,Chirkale,Chirphal,Jalguj,Jijkar,Dhakre,Ghatge,Narkhamb,Nayak,Patil,Pusdkar,Pete,Pethe,Behade,Yadgire. (Total 22)

33) Darbare:- Clans, Line, Surnames:- Arvind,Arerao,Ugle,Utan,Konde,Kodape,Guldhe,Zende,Tikwade,Tirukhe,Tatode,Tale,Tambakhe,Takpire. (Total 15)

34) Dalwi:- Clans, Line, Surnames:- Ulhe,Uttarkhede,Umal,Kalam,Konde,Dongre,Khand,Zode,Taraye,Talaye,Takod,Tajne,Tijare,Thopte,Dame,Dhande,Nikat,Nandorkar,Yadakhe,Bhangale,Bhar,Sakle,Molkar,Rahat,Satarkar. (Total 26)

35) Dabhade:- Clans, Line, Surnames:- Umli,Ubhekar,Sashrete,Khachne,Guwade,Tarhande,Tarke,Tawede,Phengde,Bade,Raonikam,Dhulp,Zanje,Pharphate,Phendar. (Total 16)

36) Dhamraraj:- Vansh:- Bramha vansh alias Yadu vansh alias Haree vansh, Bramha vanshee king Dharmaraja, City:- Kalpee,Throne:- Red colour, Canopy:- Red colour, Horse:- Red, Garuda(Egale) on flagpole, Clan god (Kuladaivat):- Mahadev, Clan object:- Five leaves(Wad, Pimpal, Haryalee, Ashta, Jambhul), Guru:- Angirarushee, Gotra:- Dhamraraj, Veda:- Rugveda, Mantra:- Gayatri mantra. Clans, Line, Surnames:- Umak,Unhale,Ogle,Kowle,Gubhane,Tarte,Tarange,Titeermare,Taybote,Phiranke,Bhatta,Radke,Rachor,Rashtrakut,Lawvanshee,Sachan,Singgaur,Sulank,Suran. (Total 20)

37) Devkante:- Clans, Line, Surnames:- Udade,Udkhade,Kolte,Kolapar,Gube,Gedam,Zagde,Tabele,Thor,Dandade,Dahibhajne,Damble,Diyakar,Muguchavan. (Total 15)

38) Dhaybar:- Clans, Line, Surnames:- Ubhade,Ujagar,Khapte,Khilare,Gulkende,Taktode. (Total 7)

39) Dhumal:- Throne kingdom:- Nashik (Nasik city in Maharashtra state) and Vijaydurga, Sign, Canopy Horse Throne colour:- Red, Sun on flagpole, Clan goddess:- Bhavai, Clan object (Devak):- Halad or Ketak, Guru:- Durvas, Gotra:- Kadam, Veda:- Rugveda, Mantra:- Gayatri mantra . Clans, Line, Surnames:- Gurkhee,Guru,Gurakhe,Gete,Jalandhar,Jalgunj,Japedkar,Dhule,Dhure,Tagne,Borawle,Malchimne,Weshe,Wekhande. (Total 15)

40) Nalawde (Nal):- Throne kingdom:- Prabhalkhand (In Gujrath ??), Sign, Throne, Canopy:- Green colour, Horse:- Red, Rudra on flagpole, Clan god:- Jyotirlinga, Clan object (Devak):- Nagchafha, Guru:- Durvasrushi, Gotra:- Anang, Veda:- Yajurveda, Mantra:- Gayatri mantra . Clans, Line, Surnames:- Ulge,Ubrale,Gede,Chatre,Channe,Parle,Dhadshirkar,Dhawalkar,Nalge,Nalawde,Nalwde,Pardhe,Bansode,Bundle,Malw,Mawle,Rakhde,Jramade,Badkhale,Wachake. (Total 23)

41) Nalindhare:- Clans, Line, Surnames:- Arbat,Gadhe,Gorle,Gochide,Golhar,Dhive,Dhose,Badle,Borekar,Bharambe,Bhisanhare,Rud,Mahalaha,Mankhaire,Morkhade,Modak,Morse,Yelekar,Yekle,Raked,Rawankar,Raks Alis Rakshak,Sarap. (Total 25)

42) Nikam:- Vansh,Clan:- Surya vansh or Solar clan, Suryavanshi king Nikam, City (Nagar):- Krnatak (Karnataka state in south India), Throne, Canopy, Sign:- Green colour, Horse:- Yellow, Hanuman on Flagpole, Clan goddess (Kuldaivat):- Jogeshwaree, Clan object (Devak):- Umbar, Velu, Rudraksha chain of Gold or Onion chain, Guru:- Parshar, Gotra:- Nikam, Veda:- Yajurveda,Mantra:- Gayatri mantra . Clans, Line, Surnames:- Awtade,Kankale,Kank,Kanknarayan,Kalokhe,Kalale,Kumbh,Khalate,Gang,Gale,Gajmal,Gune,Gudhe,Gonk,Chawde,Chinge,Chimne,Jale,Jiwnik,Dongre,Tatke,Take,Timble,Tryambke,Dankne,Dandge,Pubele,Dharte,Dhrgade,Dhawre,Dhamde,Dhapse,Dharso,Narkhamb,Naudhare,Parvatrao,Pimpalkarad,Banker,Bade,Barge,Barekar,Bawankar,Kudare,Bhojne,Masake,Matarmak,Rakte,Randhwne,Vananar,Sarate,Samke,Sawle,Sable,Sarak,Hawilhanday,Hakne,Navrse,Navratne,Nikde,Nichve. (Total 62)

43) Nisal:- Clans, Line, Surnames:- Gotmale,Gomase,Gonkare,Devrung,Nihal,Malwar,Yemde,Raghushe,Raghuvansh,Rakhamal,Rajurkar,Rairuddha,Rajooskar,Rajankar. (Total 15)

44) Pawar:- Somvanshi king Pawar,Throne:- Dharanagar(Madhyapradesh�Dhar City),Throne colour Red, Canopy (Chatra):- Red, Sign:- Red, Moon on flagpole,Clan goddess:- Jagdambika, Clan object (Devak):- edge of the sword or Kalamb, Guru:- Vasisshtha,Gotra:- Pawar, Veda:- rugveda, Mantra:- Gayatri. Clans, Line, Surnames:- A)Aambote,Ubade,Odhe,Kanse,Kalaskar,Kalge,Kodge,Kodhe,Kaustubhe,Kharnar,Ghugre,Chandne,Jaydale,Aamedkar,Dunkhare,Dalpe,Dukhande,Durwe,Dhavale,Dharrao,Nalkande,Nimbalkar--- These Are Vashishtha Gotree, Gotra Pramar. B) Parmar,Patya,Mandbhawar,Bane,Band,Banghade,Bhalghade,Bagmode,Bodhe,Bhayal,Bhujbal,Bhusare,Male,Madhe,Marmare,Malwde,Yande,Rokde,Landge,Yogeshwar,Yojite,Wagchaure,Bagje Vishwasrao Sindheel,Khajeendar. (Total 49)(My Addition Dudhane)

45) Pratihar, Parihar:- Clans, Line, Surnames:- Achyut.Eando,Gohmare,Gondre,Dagadghaw,Nival,Pavitrakar,Matampure,Mamtkar,Rasemar,Raykar,Rakhonde. (Total 16)

46) Pansare:- Clans, Line, Surnames:- Aayachit,Arvind,Edhale,Dalwe,Dabhane,Dapurkar,Rahudkar,Rangankar,Rajpoot. (Total 10)

47) Pandhare:- Clans, Line, Surnames:- Patole,Ghate,Ghumare,Dhahapute,Nagwade,Nandurkar,Nagmode,Matekar,Nishan,Nimkhele,Pahokar,Pande,Pakhande,Parte,Patkar,Pateekhade,Pandkar,Rahate,Randive,Rayne. (Total 21)

48) Pathare:- Clans, Line, Surnames:- Khadke,Ghadke,Gharad,Ghyahar,Ghule,Narke,Narkade,Nakade,Nazeerkar,Nandre,Nage,Nath,Nadir,Niklank,Nichit,Nikhade,Pakhare,Belokar,Mai,Rairaw,Rasam,Hingane. (Total 24)

49) Palwe, Pllaw:- Clans, Line, Surnames:- Khale,Khugkar,Ghute,Ghulaksha,Ghogre,Ghotekar,Thube,Thokne,Dale,Nile,Pradhan,Pinjaree,Pughati,Lawde,Lande,Lawe,Lind,Luhube,Saraw,Saraladkar,Sardeshmukh,Sardesai,Sambhor,Samlende,Sidore,Suroshe,Sutar,Sumre,Samete,Sabhashur. (Total 32)

50) Palandh:- Clans, Line, Surnames:- Umbarkar,Udapure,Khuje,Khorgade,Khallere,Khot,Gawhad,Dhokel,Ghorpade,Thokal,Bagre,Bhale,Marawagde,Lithare,Lakhe,Lambdadhe,Laghawe,Lele,Lalye,Wasrke,Wyawhare,Siraskar,Satane,Sabde,Sundarkar,Surte,Soor,Susadkar,Sarodee,Sayad,Sarnaik,Sawarkar,Sabne,Suje,Samale,Sakre,Sawre,Sekapure,Sodre,Satej,Satele. (Total 42)

51) Pingle:- Clans, Line, Surnames:- Khapre,Khedde,Khawand,Gawankar,Dhongde,Dhonge,Dhame,Pingle,Lasurkar,Wairkar,Sade,Sanchare,Sawal,Sakude,Sawe,Sakharpande,Sakharkarkar,Sarokar,Sikare,Suke,Surese,Sukosk,Sengokar,Zatke,Nitambe,Nithale,Nirmal. (Total 28)

52) Pisal:- Clans, Line, Surnames:- Khalke,Khekde,Garad,Rawre,Ghodmare,Ghodtonde,Ghodmode,Ghodel,Thokane,Bhinge,Bhorkad,Maind,Lakde,Rajoorkar,Latwe,Lipse,Likhirkar,Mhepse,Wadal,Wanchar,Sakchar,Sangrame,Sachite,Sarjerao,Sadafhal,Samgaur,Sawkar,Sayre,Sirpelkar,Singne,Sule,Supekar,Subhedar,Surpal,Surerkar,Zatpade,Nivedak,Neele,Sushte. (Total 40)

53) Phadtare:- Clans, Line, Surnames:- Khonde,Khode,Gawhankar,Gadam,Gandkate,Garmole,Geete,Gine,Golhar,Chamithaniha,Naringe,Padul,Pakhalee,Pathare,Phadtare,Phadnees,Waghol,Bharke,Bhekde,Bhed,Bholne,Bhasakshyetree,Labhade,Likhe,Whable,Waghole,Shivtare,Shingode,Shingade,Shelar,Zadpe,Zare. (Total 34)

54) Phalke:- Clans, Line, Surnames:- Khokle,Khodke,Chanorkar,Chalk,Talole,Nakhale,Padnepatange,Palsudkar,Fhalke,Bujruk,Bandook,Bhatkar,Bhadolkar,Bhaise,Bhokse,Maral,Rothe,Rakhaviye,Ringne,Rithe,Rode,Reenke,Wasekar,Pandhare,Shirsath,Tilskar,Sivankar,Shiledar,Shirastedar. (Total 34)

55) Fhakde:- Clans, Line, Surnames:- Girsawle,Chakol,Chawre,Chandekar,Chawat,Chore,Chorale,Tarkale,Narkale,Nichak,Padade,Pahanpate,Panchdhare,Benale,Budhe,Bhange,Bharne,Bhadange,Bhoskar,Manvar,Lakhawe,Waykhale,Wadwad,Bagmode,Shingokar,Shingare,Shingne,Shete,Shejal,Takmode,Tandele,Tapte,Tarke. (Total 34)

56) Fhatak:- Clans, Line, Surnames:- Ambade,Andhoorkar,Kate,Kolkhade,Khote,Girkar,Gondol,Gursal,Gondhalee,Parvatkar,Dhapte,Dhamore,Ghare,Changole,Chafhale,Chambhare,Chorghe,Chokhalkar,Dhawlee,Dobade,Dhome,Turuk,Naraje,Namore,Nagpure,Nagwde,Nathe,Nimborkar,Nikase,Parhar,Parimal,Pagrut,Fhatak,Baghate,Bhakte,Bhadang,Mate,Madandhe,Mathakar,Miskane,Radake,Raigad,Lagad,Lahool,Lider,Levade,Vandale,Varekar,Vatkar,Vyadade,Vyatkar,Vadade,Vadhonkar,Vadhodkar,Varang,Sarodee,Sankar,Sangulwedhe,Simbare. (Total 50)

57) Bagwe:- Throne:- Dharanagar (In Madhyapradesh state, Dhar city),Throne colour:- Red, Canopy colour:- Red, Sign colour:- Red, Horse (Varu):- Red,Moon on Flagpole, Clan god (Kuldaivat):- Bhairav, Clan object (Devak):- Edge of the sword or five leafs, Guru:- Vasisshtha,Gotra:- Pawar,Veda:- Rugveda, Mantra:- Gayatri Line,Clan:- Amir,Areeraw,Ambekar,Eangal,Karbe,Kanorte,Kashmirkar,Khanedar,Garudmane,Gabru,Garud,Gawdhal,Gihile,Chitrawadhe,Chitragupt,Chipde,Chipte,Jape,Janmandh,Zapate,Jamdande,Dhongiraw,Tikhate,Jamkhindee,Dhivde,Dhanurdhar,Dhaneshwar,Dhamal,Dhampal,Dhamdhar,Dhande,Dhaybar,Nahane,Naringe,Naydu,Nistane,Nerpagar,Parab,Prabhu,Pasubal,Pandav,Premed,Barve,Bandge,Mahiwar,Mokashe,Walunj,Sheshvansh,Vasindkar. (Total 50)

58) Bagraw:- Clans, Line, Surnames:- Kalate,Kailase,Gavse,Gajre,Gajpal,Gajanan,Gajbal,Ganesh,Gangadhare,Galmane,Rajhans,Chitre,Chitaree,Chitrakar,Chithakar,Narwade,Pardhkar,Pathaliy,Pal,Pate,Palye,Pindurkar,Bele,Boke,Besre,Bochre,Walshing,Wagulde,Waniyade,Warokar,Wande,Widhal,Widhate,Shirkhare,Shitar,Vidyane. (Total 38)

59) Bande:- Clans, Line, Surnames:- Gafhtane,Gawhar,Chikhle,Chilkhate,Chivat,Nakte,Nagale,Nagmote,Nirmal,Nimkar,Nilje,Panes,Pahokar,Pokharkar,Baskar,Bakle,Belsare,Bokde,Bambdale,Mahalung,Waskar,Wakle,Shingare,Shirak,Shendre,Panche,Pimple,Pohkar. (Total 29)

60) Babar:- Clans, Line, Surnames:- Ghathode,Chinchpure,Chinchdhar,Chinchalkare,Chinchulkar,Chiranjiv,Chirayu,Dhamode,Dhobe,Nare,Natrrke,Navavade,Nikumb,Nidar,Nicheshthe,Nijrupe,Patanwar,Parwal,Pagdhune,Piwal,Potte,Barbuddhe,Babar,Borkute,Boche,Bodhekar,Mahalka,Mandeesur,Rawatkar,Waluve,Wayzonde,Selkar,Potnis,Poshinde. (Total 35)

61) Bhagwat: - Clans, Line, Surnames:- Chunade,Chugle,Chunkhade,Chatre,Chtrapatee,Jagnade,Jagkar,Janak,Janardan,Jalit,Jamdar,Jaysawar,Devtale,Dharankar,Dhabe,Dhatrekar,Dhuldhar,Dhulse,Dhondale,Powar,Fhajeete,Barvat,Bakshee,Barulkar,Bodhale,Bhange,Madan,Mahokar,Warulkar,Sbodhale,Bhange,Mahokar,Warulkarsunpekar,Hood,Hiradeve,Holge,Howalkar,Kshyatre,Dynanee,Kshyetrapal,Dhyandev,Dhyanvat. (Total 40)

62) Bhosale,Bhonsle(Shisode):- Vansh:- Bramha, Main throne kingdom:- Mainawatee,Throne colour:- Bhagawa(Saffron, Orange,Yellow-Orange),Canopy colour:- Bhagawa, Sign (Nishan)colur:- Bhagawa, Horse:- Bhagawa, Rudra on flagpole,Clan goddess:- Jagdamba Bhavanee,Clan object (Devak):- Five leaves, Guru:- Shankkayan, Gotra:- Dorik, Veda:- Rugveda, Mantra:- Gayatri Clans, Line, Surnames:- Awatar,Ubale,Aadhale,Kacchawah,Kalse,Kadoo,Ghorpade,Chavle,Devaskar,Dhorne,Nakashe,Pawale,Polhar,Fhale,Bansode,Badhe,Borde,Matale,Mahajan.Ranbagul,Eaw,Lokhande,Widhate,Wiradh,Shisode,Sawant,Bhosale,Hivrale,Sarupye. (Total 30)

63) Bhoware:- Clans, Line, Surnames:- Gurav,Godkale,Golait,Ghedkar,Jameendar,Jabadade,Jachad,Javle,Jyotishee,Veerbhaw,Pohe,Poccha,Kartode,Bodye,Bhonware,Masurkar,Mhasagar,Veerbhav,Shakal,Shursen,Hise,Hole,Hore,Dhyankor. (Total25)

64) Bhogle:- Throne kingdom:- Bagalkot, Throne,Sign,Canopy,Horse:- Bhgawa(Orange- yellow or Saffron, Hinu religion flag colour) , Rudra on Flagpole, Clan god (Kuldaivat):- Mahadev, Clan object (Devak):- Panchapallawa, Guru:- Kaushikrushee, Gotra:- Dorik, Veda:- Rugveda, Mantra:- Gayatri mantra Clans, Line, Surnames:- Ghabre,Geevtode,Jondhale,Geereetkar,Derkar,Dhade,Dhatrak,Dhabal,Dhide,Dharat,Dhotre,Dhote,Phalke,Bahurupe,Bachate,Bhate,Bohaskar,Mangale,Mhasake,Viral,Hinge,Hepte,Hemant,Hotke,Honade,Haibat,Tapkiree,Tapaswee,Tapase,Paeek,Panes. (Total 32)

65) Bhoeete (Bhoite):- Throne kingdom:- Jaisajmeer(Jaisalmer in Rajastan state), Throne,Sign,Canopy,Horse:- Bhgawa(Orange- yellow or Saffron or Hinu religion flag colour) , Rudra on Flagpole, Clan god (Kuldaivat):- Mahadev, Clan object (Devak):- Panchapallawa, Guru:- Kaushikrushee, Gotra:- Dorik, Veda:- Rugveda, Mantra:- Gayatri mantra Clans, Line, Surnames:- Jogdandmane,Bagmare,Bangale,Bhattee,Bhadurge,Bhapkar,Mahala,Machale,Mahalle,Mahore,Matonge,Methakhar,Maide,Yamdad,Yamdahe,Yawkar,Yerne,Yewale,Rumne,Ronghe,Lole,Vilhale,Vilape,Shabde,Shirkhare,Shirsath,Shirsatt,Sairwar,Hiwse,Hiwarkar,Hunmanya,Hendre,Helbe,Helawde,Ruche,Rudre. (Total 37)

66) Madhure:- Clans, Line, Surnames:- Gujarkar,Devdhagale,Fharkadhe,Basode,Badare,Bahakar,Bondare,Madhukar,Maskar,Marudkar,Mate,Mokashee,Maidkar,Yermule,Revade,Lodhe,Bigvale,Shaildhar,Hule,Hemke. (Total 21)

67) Malpe:- Clans, Line, Surnames:- Zatale,Zalke,Zate,Zapre,Devtare,Phatare,Badare,Balak,Badree,Bopke,Mokote,Bhete,Morabh,Morande,Regude,Rage,Lohe,Lonkar,Bakhare,Viraj,Shatpal,Shirgaur,Hutake,Hursad,Hupate. (Total 26)

68) Mane:- Throne kingdom:- Mandeesar and Dwarka (In Gujrath state), Throne,Sign,Horse,Canopy:- Red colour, Rudra on Flagpole, Clan goddess:- Bhavani and Kanderaw, Clan object (Devak):- Wing of Egale or Garudvell, Guru:- Gragya rushi, Gotra:- Chandale, Veda:- Rugveda, Mantra:- Gayatri mantra. Clans, Line, Surnames:- Anant,Aachate,Kawade,Gudhane,Gohokar,Chandelveer,Chute,Chumke,Charade,Teerokar,Devmane,Dudrer,Dhanwadharee,Nanekar,Pawle,Pharpate,Phatkal,Barde,Badkhal,Borge,Mane,Malee,Mandokar,Makhare,Medhe,Mond,Rajmany,Rekhe,Rohankar,Lade,Lokegawkar,Livaskar,Hingankar,Dhanwantar,Dhanpishaccha,Badsure,Bahikhor,Talakhe,Taboble,Talase. (Total 41)

69) Malusare:- Clans, Line, Surnames:- Gowarkar,Gowar,Dipe,Bodkar,Zudpe,Zure,Talkute,Bathale,Denarkar,Mhatarmare,Mangde,Makone,Mawde,Matere,Manmode,Marmare,Sole,Sonwane,Sorote,Hadpee,Halde,Hasnapure,Hade,Hawre,Hapse. (Total 27)

70) Mahadik(Hyadik ?):- Throne kingdom:- Chitod(Chittod in Rajastan) and Bagalkot, Throne, Sign, Horse:- Bhgawa(Orange- yellow or Saffron or Hinu religion flag colour) , Rudra on flagpole, Clan goddess (Kuldaivat):- Katyayanee, Clan object (Devak):- Pimpal(a tree), Guru:- Malyavant rushee, Gotra:- Dorik, Veda:- Rugveda, Mantra:- Gayatri mantra. Clans, Line, Surnames:- Gawalee,Gauree,Ghanghor,Ghansham,Ghayal,Dhanakar,Dhawat,Dhugulkar,Bandivdekar,Malsane,Matekar,Makumiya,Makde,Mathankar,Malekar,Missal,Metkar,Ransinh,Ranpees,Ranrakshya,Ranboke,Rautraw,Sonar,Soleev,Haye,Hallamare,Hagone. (Total 32)

71) Mhambar:- Clans, Line, Surnames:- Gokhare,Zodpe,Zote,Zoting,Zodane,Tapre,Date,Danad,Dheetak,Mahakulkar,Manjre,Mandawgade,Santakke,Hadkar,Halkare,Hatye,Hambarde,Hatole. (Total 19)

72) Muleek:- Clans, Line, Surnames:- Gond,Gondchav,Gaurkar,Ghadreegawkar,Tange,Tongale,Tolmare,Malokar,Mange,Malkute,Sonekar,Sonkar,Sonsare,Haranbuchake,Hasbobda,Hargude,Hadke,Ratale,Dave,Davagni,Davedar,Das,Dahake,Hande,Hatolne. (Total 26)

73) Maurya, More:- Vansh:- Somvansh, Somvanshi king More, City:- Kashmeer and Mauryakhanda, Sign:- Green, Horse:- Green, God Hanuman on flagpole, Clan god:- Ganpati (Ganesh),Clan Object (Devak):- Wing of Peacock or 360 Lamps,Guru:- Gautam, Gotra:- More, Veda:- Yajurveda, Mantra:- Gayatri Clans, Line, Surnames:- Avachar,Amaya,Amadabadkar,Adhachar,Avachare,Avichare,Kasture,Aagavan,Aavle,Aadvale,Inshoolkar,Esalampoorkar,Karan,Kalshate,Kaduskar,Kaypate,Karankhare,Kagal,Kalbhor,Keskar,Kandle,Kale,Kirne,Kumbhakarn,Keshar,Keskar,Kesree,Khavle,Gande,Gole,Charne,Chatre,Chinchadharkar,Jitekar,Zinge,Zirpe,Dhokre,Tambe,Darekar,Davlatraw,Digambare,Divte,Duduskar,Devkar,Devhare,Devrukh,Dorik,Dhirde,Dhulap,Navre,Narnavre,Nagve,Nipse,Nimle,Nimittanere,Padvale,Padile,Barad,Pangir,Bahadure,Bhramhachalk,Bhamte,Bhurke,Bhaere,Bhople,Mandikar,Mardemanuke,Mhase,Mansavant,Mhakamakale,Madhol,Meng,Morbhe,Bhokre,Raste,Kav,Raje,Ravle,Rakhane,Rajmunde,Lal,Lendpawar,Vavde,Vaghul,Vayal,Shaha,Shivle,Shelke,Sane,Sovle,Sakanshe,Sand,Songire,Hatne,Hatore,Hingode,Hurde,Shahjoge,Huddedar,Humne,Bhuere,Bhumar,Bhute. (Total 105)

74) Mohite:- Guru:- Gargyarushi, Clan goddess:- Khanderaw, Gotra:- Chavan, Throne:- Mandeesar, Sign:- White, Horse:- White, Mantra:- Gayatri Clans, Line, Surnames:- Aage,Kate,Katkar,Kamre,Kulangade,Khandale,Gangdhenge,Dhekne,Takte,Dindune,Dhundle,Nivdung,Patle,Bahale,Baedinge,Bobhate,Bhore,Bhaleraw,Marathe,Mohod,Senapatee,Hone. (Total 23)

75) Rathod (Rashtrakut or Rothe):- Vansha:- Somvansh (Moon clan), Somvanshi king Rashtrakut, Throne kingdom:- Bankapoor,Malkhed, Sugandavati., Throne,Sign,Horse,Canopy:- Red colour, Moon on Flagpole, Clan goddess:- Jogeshwaree, Clan object:- Shankh, Guru:- Gargacharya, Mantra:- Gayatri, Gotra:- Rathod, Veda:- Yajurveda Clans, Line, Surnames:- Ajinkya,Anangpal,Avagpal,Aabhore,Gandgagrr,Gandghopal,Chand,Chandkiran,Chandol,Jagnnivas,Todmale,Dutonde,Dudhbhate,Dudhare,Panchnan,Bagul,Bhale,Bhor,Magmal,Marathe,Maharashtrarath,Rayjade,Lahule,Sinmore,Divale,Didhe,Dikpal. (Total 29)

76)Rashtrakut (Rathod or Rothe) :- Vansha:- Somvansh (Moon clan), Somvanshi king Rashtrakut, Throne kingdom:- Bankapoor,Malkhed, Sugandavati., Throne,Sign,Horse,Canopy:- Red colour, Moon on Flagpole, Clan goddess:- Jogeshwaree, Clan object:- Shankh, Guru:- Gargacharya, Mantra:- Gayatri, Gotra:- Rathod, Veda:- Yajurveda . Clans, Line, Surnames:- Kanchan,Kaurmi,Kautuke,Tope,Dwikhand,Dwifhod,Dubhane,Daghe,Devbhane,Devkate,Mahattar,Malke,Malik,Musmare,Mehttare,Lampeete,Dehdande,Dwaitya,Dhadse.

77) Rane:- Vansh:- Surya(Sun or Solar), Suryavanshi king Sudhanwa, City(Nagar):- Udepur (In Rajastan state),Throne (Sinhasan) colour:- Red,Canopy colour:- Red, Sun on flagpole, Clan goddess (Kuldaivat):- Maheshwar, Clan object (Devak):- wad or suryakant, Guru:- Janmadagni, Gotra:- Rane,Veda:- Rugveda, Mantra:- Gayatri Clans, Line, Surnames:- Eeshaput,Chatre,Chittevan,Chendane,Chedoo,Choukhande,Chourale,Dunedar,Dudhe,Durdhrra,Dupathe,Devmaya,Deshmukh,Pathak,Bhingare,Mangdare,Mule Alias Mulik,Sing Singnvan. (Total 21)

78) Raoot:- Clans, Line, Surnames:- Easadrrange,Ghaeet,Chatake,Chaval,Chabke,Chindarkar,Bate,Bhikaree,Bhalla,Malthane,Manjrekar,Ratnakar,Rasike,Rasal,Raymale,Lone,Sasarkar. (Total 18)

79) Renuse:- Clans, Line, Surnames:- Anangveer,Oopase,Gaulkar,Ghodse,Chavle,Chalakh,Chalvale,Chalpe,Chandurkar,Chiktekar,Chokhat,Thakar,Thabee,Thak,Thavre,Dudhade,Devdhe,Bhaisoor,Bhasoor,Bhivankar,Mangulkar,Matle,Kshadang,Shamne,Mohitkar,Modhekar,Viraj,Dharmare,Dharsode,Vichake. (Total 31)

80) Lad:- Vansh:- Somvansh,Throne:- Kathewad,Kaccha( Gujrath),Sindh (Now in Pakistan), Throne Colour:- White,Canopy(Roof):- White Clour,Sign:- White,Horse:- White,Moon On Flagpole,Clan Goddess:- Bhavani,Clan Object (Devak):- Vasundree Vell, Guru:- Vashishtha,Gotra:- Chavan,Veda:- Rugweda,,Gayatri Mantra, Clans, Line, Surnames:- Avatarik,Indra,Indire,Umbre,Udar,Karmathe,Kagde,Kutte,Gadve,Grime,Gijre,Gujguje,Talokar,Dandekar,Dhanik,Dhaval,Dhisal,Dhikat,Dhire,Nare,Nasne,Nagpe,Pateel,Dheer,Pateedar,Parbhe,Palpate,Petel,Peve,Fhating,Fhanindra,Fhanivba,Bakal,Balod,Shrbhatta,Mahakul,Marmare,Marwadee,Mandve,Mapar,Mavalne,Manpoorkar,Mahoorkar,Masrang,Mohile,Redkar,Raool,Latal,Langote,Vasu,Valode,Shelkee,Sasane,Suseer,Teekhe,Titve,Teethraraj. (Total 61)

81) Wagh:- Clans, Line, Surnames:- Indhe,Edhe,Janbhulkar,Jeth,Jogal,Jore,Zagre,Thel,Thembdee,Dumne,Lumbe,Tombal,Devee,Thapre,Daitya,Daud,Dhaskat,Dhapale,Paisole,Fhatkar,Fhundkar,Fhokmare,Vaichitre,Vaitage,Vidwan,Bhamborkar,Bhujale,Bhongal,Bhongale,Misle,Mimile,Monmal,Mondekar Aliasm Hallamare, Varhade,Sagjam,Saval,Sirsale,Thape,Edhate. (Total 42)

82) Vichare:- Clans, Line, Surnames:- Chopne,Chaukane,Chopdar,Chaukeedar,Zale,Tote,Todkaree,Dhatkar,Dhudhgaw,Dod Alis Dode,Dhmrale,Dhandar,Pethakar,Fhole,Fhausdar,Bhuskate,Maparee,Mirjapure,Misar,Mohitkar,Modhekar,Meen,Viraj,Dharmare,Dharsade,Vichake,Dhamralkar. (Total 30)

83) Shilahar(Shelar, Shelor):- Vansh:- Bramha vansh(Also called Yaduvansh or Hareevansh), Kingdam:- Kharepatna and Thane (In Konkan reagion in Maharashtra state),Throne:- Yelloe colour, Canopy:- Yellow colour, Sign:- Yellow colour, Horse:- Yellow, Hanuman on Flagpole, Clan god (Kuldaivat):- Bramhanath, Clan object (Devak):- Lotus flower (Kamal), Guru:- Bharadwaj, Gotra:- Chulkee, Veda:- Yajurveda, Mantra:- Gayatri mantra Clans, Line, Surnames:- Kaveemandan,Karhade,Kalkath,Kalekar,Kavre,Dhabadwan,Dhude,Nagle,Pole,Panchpade,Fhunke,Fhuskare,Bhand,Bhagat,Mhatre,Mabade,Mangte,Mire,Bakode,Visaee,Shilar,Shedke,Shelke,Shetge,Shelar,Saved,Shelare,Sonevanee. (Total 30)

84) Shankhapal(Sakpal):- Throne:- Malkhed,Throne colour Red,Canopy colour:- Red,Sign colour:- Red,Horse (Varu):- Red,Moon on flagepole,Clan godess:- Jogeshwaree,Clan object(Deva):- Shankha,Guru:- Gargacharya,Gotra:- Rathod,Veda:- Yajurveda,Mantra:- Gayatri Clans, Line, Surnames:- Amen,Aaware,Aabe,Aargade,Urade,Kalambe,Chatur,Chaturang,Chaturanan,Chatubhrruj,Joharee,Zunjar,Tatpute,Todkar,Thute,There,Dufhar,Dorkhand,Nalvant,Panpate,Panpate,Pachal,Peche,Pol,Fhukat,Fhonfhare,Dorde,Daulatraw,Dhanmode,Bire,Bhukne,Mirche,Rajhans,Banawar,Vasraj,Sarawade,Sakhpal,Pofhale,Potfhode,Pyade,Mhasane,Mirge,Pol. (Total 44)

85) Shinde:- Vansh:- Sheshvansh(snake or serpent clan), Sheshvanshi king shinda, City:- Ranthanb and Patthakadal, current kingdom Gwalior,gwalher (In Madhyapradesh), Throne colour:- Red,Canopy colour:- Red, Sign colour:- Red, Horse:- Red, Snake, Serpent on flagpole, Clan Goddess:- Kalika Devi, Clan object (Devak):- Marvell or Aagada, Guru:- Kaundanyarushi, Veda:- yajurveda, Mantra:- Gayatri, Gotra:- Shinde. Clans, Line, Surnames:- Aapteekar,Kulhar,Kolhe,Kurvasinde,Jatayoo,Jadbuddhe,Jade,Jayshinde,Dable,Durdayshinde,Nekulshinde,Neknamdar,Nebhale,Pratapshinde,Bhagalkar,Bhure,Bhore,Bhed,Mung,Ghate,Muke,Mungekar,Mugool,Vijayshinde,Shishupalshinde,Saktpalshinde,Sitajashinde,Bhairavshinde,Mahakalshinde,Mulshinde,Mude. (Total 32)

86) Shitole:- Clans, Line, Surnames:- Aalat,Kawalkar,Jane,Jalambakar,Jawalkar,Davte,Dahee,Dandghor,Daoodpure,Datarkar,Danee,Dave,Davne,Dhandar,Bhagde,Bhunvar,Bhete,Bhute,Munjewar,Murkute,Murkund,Male,Rahane,Lambat,Lat,Avhale. (Total 27)

87) Shirke:- Throne City:- Ahemdabad (In Gujrath state), Guru:- Saunalya, Clan goddess (Kuldaivat):- Mahakalee, Throne and Sign:- White colour, Other clan things like Dhampal clan . Clans, Line, Surnames:- Abhang,Andhak,Abhud,Kasale,Kalyankar,Kathavde,Kirandate,Kolare,Kans,Kautuke,Khilate,Gabde,Dhobe,Tanvde,Tade,Taptraye,Dumge,Dungre,Bagwan,Valunjkar,Bhorawkar,Bhokle,Bhojke,Lamale,Veense,Veerdatta,Sinwar,Sankadam,Honmane,Hause,Saikar. (Total 32)

88) Salve:- Clans, Line, Surnames:- Jarade,Jambekar,Jivdhevoo,Jivtode,Junare,Jenekar,Jainjahagirdar
,Bahal,Borse,Bhaltilak,Bhumer,Bhedalkar,Mudvatye,Mudhe,
Mumbarkar,Murankar,Musale,Muruk,Swamiwah,Shaleevahan,
Shravne,Satav,Salav. (Total 25)
 
89) Savant:- Vansh:- Bramha vansh alias Yadu vansh alias Haree vansh, Kingdom:- Mahinagar and current Sundarwadi alias Sawantwadi (In Konkan reagion in Maharashtra state), Trone colour:- Yellow, Canopy colour:- Yellow, Sign colour (Nishan):- Yellow, Horse (Varu):- Yellow, Hanuman on Flafpole, Clan god:- Bramhanath, Clan object (Devak):- Lotus flower (Kamal), Guru:- Bharadwaj, Veda:- Yajurveda, Mantra:- Gayatri mantra Clans, Line,
 
 Surnames:-
Adhikaree,Esamulkar,Karne,Kamble,Kasle,Kathor,Jomdar,Chine,
Tejpoore,Walse,Bahak,Baeera,Bhond,Bhoge,Mahiwar,Mahachitre,
Vanjare,Visad,Samant,Sutube,Satvat,Satpute,Suktankar,Supple. (Total 25)
90) Salunkhe:- Vansh:- Bramha vansh or Yadu vansh or Haree vansh, Kindom:- Mahinagar and Anhilpur, Throne:- Yellow colour, Canopy:- yellow colour, Sign (Nishan):- yellow colour, Horse:- yellow colour, Hanuman on flagpole, Clan god (Kuladaivat):- Bramhanath, Clan object (Devak):- Lotus flower (Kamal), Guru:- Bharadwaj, Gotra:- Chulkee, Veda:- Rugveda, Mantra:- Chatushpad Gayatri mantra Clan, Line:- Attarde,Ambeeraw,Adhatraw,Anekraw,Andhak,Aatkaree,Engawle,
Inraneel,Endap,Uste,Aauoshadhraw,Kalyanraw,Khadre,Gadgeel,
Gunjal,Ghanlave,Dhirte,Chandnasav,Zade,Takes,Dande,Dhadlag,
Navtale,Navse,Navle,Nable,Nagele,Padvle,Pandhare,Patankar,
Patole,Patade,Barnar,Barve,Birje,Bolave,Ranbavre,Rakhankar,
Lahane,Londho,Waghmare,Sarkale,Sarvare,Sakhale,Sabde,
Shirkhaire,Sinhnade,Shebale,Salunkhe,Salunkh,Soluke. (Total 61)
 
91) Sambare:- Clans, Line, Surnames:- Jikar,Sol,Tikar,Honge,Bhagle,Bhandaree,Bhusur,Bhongsal,
Bhongde,Bhobde,Bhoje,Rajrosh,Raygane,Raybal,Sasan,Sambre,
Sonagar,Sunsune,Sorakhe,Sondarkar,Hambeerraw,Harpal. (Total 23)
 
92) Shisode:- Kingdom:- Udepur(Rajastan state), Throne : - Bhgwe(Orange- yellow or Saffron or Hinu religion flag colour) colour, Canopy:- Bhgawa, Sign (Nishan):- Bhgwa colour, Horse:- Bhgwa, Rudra on flagpole, Clan god (Kuldaivat):- Mahadev(Shankar, Shiva), Clan object (Devak):- five leaves(Panchpallaw), Guru:- Kaushikrushee, Veda:- Rugveda, Mantra:- Gayatri mantra . Clans, Line, Surnames:- Guhilod,Guheet,Chaudharee,Jiskar,Joshee,Badekar,Bodh,Bhojve,
Bhongde,Sail,Sarak,Sedval,Hadap,Hajare,Bhetau. (Total 16) Additional:- Bhosale,Salav(Salve Or Salvee), Apradhe, Bhauvar,Joshi, Sedval, Sail, Choudhare.
93) Surve:- Throne kingdom:- Ayodhya (In Uttarpradesh), Throne,Canopy,Sign:- Twain colour(Red and White), Horse (Varu):- White, Clan god:- Prabhakar, Clan object (Devak):- Panchapallawa(Five leav), Guru:- Vashishtha, Gotra:- Kalmukh,Veda:- Yajurveda, Mantra:- Gayatri mantra. Clans, Line, Surnames:- Under,Karpe,Karne,Kurhede,Kunwar,Khartha,Kharde,Gawse,Surya,
Gavandhal,Girgute,Ghad,Ghode,Ghane,Ghirte,Dambeer,Degne,
Doifhode,Dhone,Dhere,Talvate,Naik,Nake,Nakedar,Pune,Fhakne,
Fhalkar,Bhandvalkar,Mule,Mone,Rajwade,Rasne,Rawal,Rede,
Lalate,Laleete,Lafhange,Latke,Lahudkar,Vaze,Vajre,Valke,
Vinchurkar,Vilhale,Shende,Shitole,Surve,Sarate,Sarde,Sabne,
Sansane,Savtore,Singar,Sirsale,Sirsath,Sote,Surge,Sonane,
Hakeem,Sabatkar. (Total 63)

94) Hande:- Clans, Line, Surnames:-

Tope,Tolbhairav,Tembatte,Thavree,Thengne,Dalpatee,Dabolya,
Dalap,Dhavad,Lohokhande,Vairal,Vengurlekar,Shasne,Shahane,
Satge,Sapate,Samak,Lohare,Vaikhare. (Total 20)
 
95) Harfhale:- Clans, Line, Surnames:-
 
Zumbre,Devaskar,Dapse,Durge,Dugane,Devtole,Davtole,Dhavas,
Dhavkar,Lahul,Lotankar,Verulkar,Vesange,Shahapure,
Somvanshee,Sukshen,Songire,Husangbage, Dudhane. (Total 20)

96) Shirsagar, (Ksheersagar, Sheersagar):-

Vansh:- Surya vansh, solar clan,Throne kingdom:- Ayodhya (In Uttarpradesh state, Ranjanmabhoomi), Throne:- Twain colour(Red and white), Canopy and Sign : - Twain colour, Moon on flagpole, Clan god (Kuldaivat):- Prabhakar, Clan object (Devak):- Panchapallava(Five leav�s), Guru:- Vasishtha, Gotra:- Kalmukh, Veda : - Yajurveda, Mantra:- Gayatri mantra.

Clans, Line, Surnames:-

Avachare,Avtare,Kalmukh,Kakde,Karmakhe,Karthe,Kadere,Karmukh,Kanole,Karul,Kikate,Kuber,Keskar,Khule,God,Godve,Gadge,Ghodke,Ghodchale,Chande,Chakke,Jaree,Zunjarraw,Dhore,Dhayte,Nade,Navdhee,Nache,Parvale,Polu,Fharte,Fhate,Fhukte,Bagrul,Bhandolkar,Bhope,Bhamburde,Bhoy,Malgunj,Made,Mhasale,Mhaswadkar,Ranchot,Ranwagure,Randheer,Ranvee,Rachode,Lokhande,Vankhade,Vavde,Velne,Velunke,Vadad,Vanzol,Vasande,Shelwad,Shardul,Shitole,Sarag,Satam,Sade,Sure,Surgathe,Suryvanshee,Hake,Shirsagar,Kshyatiya. (Total 68)

97) Sudrik

Total surnames or clans 3,484 yet known.

Alternative surnames of main clans:-

1) Gangnaik:- Vansh:- Somvansh, Throne:- Mhasoor (Mhaisur) (Karnataka state),Throne colour:- Red, Canopy colour:- Red, Sign Colour:- Red, Horse (Varu):- Red, Moon (Chandra) on Flagpole, Clan god:- Bhairav, Clan Object (Devak):- Edge of a sword or five leave(Mango, Janbhul,wad,daruchink,sawad),Guru:- Vasisshtha, Gotra:- Ganganaik, Veda:- rugveda, Mantra:- Gayatri.

2) Dhampal (Aheer):- Somvanshi king dhampal, City (Nagar):- Kalyan, Sign colour:- Yellow, Canopy (Chtra)colour:- Yellow, Throne:- Yellow, Horse:- Yellow,Rudra on Flagpole, Clan god (Kuldaivat):- Jyotiba, Clan object (Devak):- Umbar,Mango or Kalamb,Guru:- Atrimuni, Mantra:- Gaytri, Gotra:- Dhampal, Veda:- Yajurveda, Line, Clans:- Jadhav,Yadav,Shirke,Fhalke,Dhekle,Madhav,Abhang,Adhak,Bhojke,Rumale,Abrood,Aaware,Verdant,Dange,Khilate,Dumge,Virdatta,Kautuke,Kolare,Kasale,Tade,Tanavde,Gavad(Gawde),Kalyankar,Dhomre,Kathawde,Suesen,Bavanse,Honmane,Dunge.

3) Haru:- Vansh:- Bramha vansh, Bramha vanshi king haru, City:- Jaipur (In Rajastan state), Throne:- Yellow colour, Sign:- Yellow colour, Horse:- White colour, Moon on falagpole, Clan goddess:- Bhavani, Clan object (Devak):- Panchapallav(Five leaves), or Kalamb, Guru:- Varunrushi, Gotra:- Haru, Veda:- Rugveda.

4) Proktat:- Vansh:- Surya vansh, Surya vanshi king Proktat, City:- Bharatpur (In Hariyana state � Bharatpur), Throne:- Green,Canopy:- Green, Sign:- Green, Horse:- Red, Moon on flagpole, Clan goddess:- Bhavani, Clan object:- Panchapallav, Guru:- Angirarushi, Gotra:- Proktat.

5) Derik (Derick):- Vansha:- Bramha vansh, Bramhavanshi king Derik, City:- Chitod or Chittoud (In Rajastan state), Throne:-(Orange- yellow or Saffron or Hinu religion flag colour) , Canopy:-(Orange- yellow or Saffron or Hinu religion flag colour) ,Sign:-(Orange- yellow or Saffron or Hinu religion flag colour) , Horse:-(Orange- yellow or Saffron or Hinu religion flag colour),Rodra on flagpole,Clan object:- Panchapallava, Guru:- Kaushikrushi, Gotra Dorik, Veda:- Rugveda, Mantra:- Gayatri mantra

6) Kalmukh:- Vansha:- Surya vansh, City (Nagar):- Ayidhyapattan(Ayadhya in Uttarpradesh), Throne:- Twain colour(Red and White), Canopy and Sign:- Twain colour, Horse:- White, Moon on flagpole, Clan god (Kuldaivat):- Prabhakar, Clan object (Devak):- Panchapallava(Five leav), Suryakant,umbar, Kalamb,Guru:- Vasishtha, Gotra:- Kalmukh, Veda:- Yajurveda, Mantra:- Gayatimantra

7) Dhitak:- Vansh:- Suryavansh, Suryavanshi raja dhitak, City (Nagar):- Kanoj (Kannoj � in Uttarpradesh), Throne:- Bhgawa(Orange- yellow or Saffron or Hinu religion flag colour) ,Canopy and Sign:- Bhagwa (Orange- yellow or Saffron or Hinu religion flag colour) ,Horse:- White, Sun on flagpole, Clan goddess:- Bhavani, Clan object (Devak):- Kalamb, Guru:- Agasti, Gotra:- Dhitak, Veda:- Yajurveda, Mantra:- Gayatimantra

8) Chulkee:- Vansh:- Bhrama vansh, Bhramavanshi king Chulki, City:- Mahikawatee, Sign (Nishan) colour:- yellow, Canopy:- Yellow, Throne:- yellow, Horse:- Yellow, Hanuman on flagpole,Clan god(Kuldaivat):- Bramhanath, Clan object (Devak) :_Kamal (Lotus flower),Shankh,shami,Kalamb, Guru:- Bharadwaj,Veda:- Yajurveda, Mantra:- Gayatri, Gotra:- Chulkee.

9) Kalchuree (Kachare):- Throne:- Teur, Throne:- Twain colour(Red and Yellow), Canopy and Sign:- Twain colour, Horse:- White, Clan god (Kuladaivat):- Bramhanath, Clan object (Devak):- Wing of Bharadwaj bird, Guru:- Kapilrushi, Gotra:- Kalchuree, Mantra:- Gayatrimantra.

10) Waghale:- Throne:- Bhavnagar (In Gujrath state), Throne, Sign, Horse, Canopy:- Yellow colour, Moon on Flagpole, Clan goddess:- Jogeshwaree, Clan object (Devak):- Umbar (a Tree), Gotra:- Dhampal, Veda:- Rugveda, Mantra:- Panchaksharee .

11) Gawase (Gawas, Gavas):- Throne kingdom:- Ayodhya (In Uttarpradesh), Throne,Canopy, Sign:- Twain colour, Clan god:- Prabhakar, Clan object (Devak):- Panchapallawa(Five leaves), Guru:- Bharadwaja, Gotra:- Kalmukh, Veda:- Yajurveda, Mantra:- Gayatri mantra

12) Ghorpade:- Throne kingdom:- Paithan (In Maharashtra state, near Aurangabad city), Throne,Sign,Canopy,Horse:- Bhgawa(Orange- yellow or Saffron or Hinu religion flag colour) , Rudra on Flagpole, Clan god:- Kanderaw, Clan object:- Rui, Guru:- Vasishtha, Gotra:- Dorik, Veda:- Rugveda, Mantra:- Gayatri mantra.

 

Comments